mr. sc. Sabina Vrečko

Mikrobiolog s velikim interesom za pitanja okoliša. Laboratorijska tehničarka, odgovorna za pripremu uzoraka, optimizaciju testova, vođenje baze podataka i pripremu protokola za molekularnu analizu te primjenu dobrih laboratorijskih praksi (GMP) u poslovanju eDNA laboratorija.

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb